Ítélet és Örömhír

Pálhegyi Ferenc: Őrjárat az etika körül c. könyvéből

És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: “Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája!”
(Jelenések 14, 6:7)

Nincs ítélet evangélium nélkül, és nincs evangélium ítélet nélkül.

Ősszüleink elfordultak Istentől, és ítélet sújtotta őket: kiűzetés, halál. De megszólalt az evangélium: Az asszony utóda a Kígyó fejére tapos (1Mózes 3:15).

Izráel népe elfordult Istentől, és ítélet sújtotta őket: fogság és szétszóratás. De megszólalt az evangélium: Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked. (Ézsaiás 54:7-8)

Korunk embere elfordult Istentől, és ítélet sújtotta: Isten kiszolgáltatta az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak (Róma 1:28). De az evangélium, az örömhír ma is szól: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (János 3:16).

A bűn magában hordja az ítéletet

A letépett virág elhervad hervasztás nélkül is, mert elszakadt élete forrásától.

Istentől elszakadva mi is ítélet alatt állunk: ki vagyunk szolgáltatva a halálnak, nincs aki megvédjen.

Isten ítéletének jelei életünk minden területén megmutatkoznak: természeti környezetünkben, társadalmi jelenségekben, személyes életünkben.

1. Az ítélet jelei a természetben

Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják.
Az ÚR jelentette ki ezt az igét.
Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ,
elalél a magas ég a földdel együtt.
Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket,
megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget.
Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói…
Megnyílnak a magas ég csatornái, és megrendülnek a föld alapjai.
Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld!
Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó!
Ránehezedik vétke, és elesik, nem is kel föl többé.
(Ézsaiás 24:3-6, 18-20)

Ézsaiás próféciájának beteljesedését figyelhetjük meg napjainkban. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy természeti katasztrófák korábban is voltak, földtani és régészeti leletek tanúskodnak erről.

De Isten ítélete is elkezdődött már akkor, amikor első ízben fordult el tőle az ember: az Éden-kertben. Az ítélet időnként „tetőzik”, amikor a gonoszság áradata is megnövekszik. Ilyen ítélet-tetőzés volt valaha az özönvíz. De a természeti katasztrófákban megmutatkozó ítélet folyamatosan tart. Földrengésekre Jézus is utal (Máté 24:7; Márk 13:8). Mind ezzel együtt az a benyomásunk, hogy ezek a katasztrófák egyre sűrűbben jelentkeznek, hasonlóképpen a lavina lezúdulásához, amelynek egyre nő a tömege és a sebessége.

Észre kell vennünk azt is, hogy a természeti katasztrófákat jelentős mértékben emberi tevékenység váltja ki. Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket – írja Ézsaiás. A természet egyensúlyát fenntartó törvények ellen vétettünk a felelőtlen erdőirtással, mértéktelen műtrágyázással, környezetszennyezéssel, ózonpajzsot átlyukasztó gázok kibocsátásával.

2. Az ítélet jelei a társadalom életében

Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad
(Máté 24:7)

Háborúk is voltak mindig az emberiség történetében. Akik falvaik és városaik pusztulását, lányaik és asszonyaik megerőszakolását, a fogságot és az öldöklést elszenvedték, Isten ítélete miatt szenvedtek.

Így szóltak a próféták az asszír hódításról, a babiloni fogságról, Jeruzsálem pusztulásáról a káldeusok majd a rómaiak által, Izráel népének szétszóratásáról. De így értelmezték a mi népünk életében a tatárjárást és a törökdúlást nemcsak a reformátorok, hanem Kölcsey is a Himnuszban: „Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben…”

A 20. században a háborúk permanenssé váltak. Dühöng és pusztít a nemzeti sovinizmus. A népirtás és a pogromok a föld valamelyik részén szinte mindig jelen vannak. A terrorizmus feltartóztathatatlannak látszik. A közélet – úgy érezzük – soha sem volt olyan mértékben hazugsággal és korrupcióval fertőzött, mint napjainkban. „Megáradt a gonoszság” – írja Babits a Jónás könyvében.

3. Az ítélet jelei személyes életünkben

Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.
(Máté 24:12)

Az Élet Forrásától – Istentől – való elszakadásunknak nyilvánvaló és egyenes következménye, hogy azóta betegségek támadnak meg minket, öregszünk, végül (biológiai értelemben) meghalunk.

De Istentől elszakadva egymástól is elszakadunk. Szenvedünk a magánytól, miközben nem tudjuk egymást elviselni. Könnyen kialakul az életünkben egy ördögi kör, amely „pokollá” teszi a párok, a családok, a közösségek életét.

Ki vagyunk szolgáltatva az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Ebben valósul meg az ítélet rajtunk.

Az emberi kapcsolatok sérülésének és betegségeinek egész sora figyelhető meg napjainkban. Néhány jellegzetes ezek közül:

Megrendült bizalom ∙ Értékét vesztett hűség

Válás

Páros magány ∙ Szexuális devianciák

Szüleikkel élő árvák

Sterilizált fiatal nők ∙ Magzatelhajtás

A jövő jelen van

Néhány teológus vitatkozik arról, hogy a Bibliában a végidőkre vonatkozó jövendölések valóban a jövőről szólnak-e, vagy a szerző saját korát igyekszik jellemezni. Különösen a Jelenések Könyve képezi e vita tárgyát. Úgy vélem, hogy ez a vita értelmetlen, mert mindkét félnek igaza van.

Az ég közepén repülő angyal (Jelenések 14:6-7) már az apostoli igehirdetések idején szárnyra kelt, hogy hirdesse az örök evangéliumot minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetségnek. Ma még nem ért egészen útja végére, de hamarosan teljesíti a Máté 24:14-ben kijelölt küldetését. Megdöbbentő, hogy az angyal nem a János 3:16-ot idézi (Úgy szerette Isten a világot…), hanem istenfélelemre szólít fel. Erkölcsileg lezüllött világunkban éppen ez hiányzik. Kijelenti: Eljött Isten ítéletének órája. Tapasztaljuk.

A hamis próféta is működött már az első században, és tanít napjainkban is, hogy sokakat megtévesszen.

A fenevadban az első század végén a keresztyének Néró császárt ismerték fel. Igazuk volt. De a fenevad az elmúlt kétezer évben újra megjelent több ízben is. A mi nemzedékünk is láthatta néhány megjelenését. Adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj (Jelenések 13:5).

Az első keresztények számára Róma volt a nagy Babilon. Mi már kezdjük sejteni, hogy a mi korunkban nem lehet földrajzilag lokalizálni: a Globális Pénzhatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett uralkodni akar.

A hajnalcsillag

A hajnalcsillag a remény csillaga. Ha felragyog, már tudják a virrasztók, hogy közel van a reggel.

Péter apostol szerint a hajnalcsillag a szívünkben kel fel (2Péter 1:19). A hajnalcsillag maga Jézus (Jelenések 22:16). Ő mondta: Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe (János 5:4).

Isten végső válasza az ember bűnére nem az ítélet, hanem az evangélium.

Ítélethirdetésre szükség van, hogy megszólalhasson az evangélium. Csak az tudja igazán, hogy mi a kegyelem, aki előbb megtudta, hogy halálra van ítélve.

Az ítélet persze érvényben marad, ha valaki nem hajlandó meghallani az evangéliumot. Ha a gutaütött fekve marad a kelj fel és járj felszólításra, nem tapasztalja meg Jézus gyógyító hatalmát. Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket! (Zsidók 3:7-8).

Láttuk, hogyan van jelen az ítélet a természetben, a társadalomban és az ember személyes életében. Az evangélium terjedése éppen fordított irányba halad: a személytől a társadalmon át a természetig.

Az embernek személyesen kell újjászületnie. Nem elég beleszületni egy hívő családba. „Ha valaki istállóban született, attól még nem lesz ló” – mondta Luis Palau.

Ha Isten lelki ébredést ajándékoz egy népnek (ez azt jelenti, hogy sokan felismerik: ítélet alatt állnak és elfogadják az Ő kegyelmét), akkor erkölcsi megújulás következhet be a társadalom életében is. Ez történt több európai országban a 16. századi reformáció idején, egy évszázaddal később Angliában Wesley fellépése után, a finn ébredéskor a 19. században. Erről szól Jézus a Hegyi Beszédben: Ti vagytok a föld sója (Máté 5:13). Ahogyan a só ízletessé teszi az ételt, Jézus tanítványainak jelenléte élhetővé teheti az életet a társadalomban.

A közgondolkodás megújulása hozhatja létre az erkölcsi megújulást. A természet pusztulásának a megállítása ennek lehet a következménye:

személy
Újjászületés
Valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok.
1Thesszalonika 5:5

társadalom
Erkölcsi megújulás
Ti vagytok a föld sója.
Máté 5:13
Nép a népre kardot nem emel.
Ézsaiás 2:4

természet
Meggyógyul a föld
Ha kiárasztod Lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét.
Zsoltárok 104:30

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.
A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog
(Ézsaiás 9:1)


« Jézus Etikája

« Pálhegyi Ferenc: Őrjárat az etika körül